alljapanlogo.jpg


Home | Roster | Champions | Front Office

Roster
Singles Roster

Kensuke Sasaki
Yuji Nagata
Takeshi Morishima
Kurusawa
Togi Makabe
Takao Omori
Manabu Nakanishi
Jun Akiyama
Super Strong Machine
Tiger Mask
Hiroshi Tanahashi
Giant Bernard
Bison Smith
Jimmy Yang
Hirooki Goto
Hiroyoshi Tenzan
Satoshi Kojima
Go Shiozaki
Kiyoshi
Kenta Kobashi
Black Tiger V
Kenzo Suzuki
Kurasawa
Scott Norton
Shinsuke Nakamura
Jado
Gedo
Masato Tanaka
Shinjiro Ohtani

Tag Team Roster

TenKoji: Hiroyoshi Tenzan & Satoshi Kojima
The Yung Dragons: Kaz Hayashi & Jimmy Yang
No LIMIT: Yujiro Takahashi & Tetsuya Naito